Intézményi alapdokumentumok

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Megnevezés
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  letöltés
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  letöltés
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  Intézményünkben nincs térítési díj, illetve tandíj.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Nem történt szakmai ellenőrzés.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai   letöltés
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával   letöltés
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program  SZMSZ
 Házirend
 PedProgram
A tantárgyak helyi tantervei

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 alsó évfolyam felső évfolyam

 letöltés

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége   letöltés
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 2015
 2016
 2017
 2018
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  letöltés
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei  letöltés
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  letöltés
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  letöltés
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma  letöltés
Programterv  letöltés

Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma a mai napon: 0 fő